Oznamujeme podielnikom – nečlenom družstva, že v súvislosti so zmenou obchodného mena PD Čečejovce, družstvo (pôvodne Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce) vymieňa družstvo pôvodné družstevné podielnické listy vydané v roku 2012 ako listinné cenné papiere znejúce na meno za družstevné podielnické listy s novým obchodným menom družstva (ďalej len „DPL“).


Podielnici– nečlenovia družstva si svoje DPL nevyzdvihli v pôvodnej lehote (september až október 2018 ) si svoje DPL môžu vyzdvihnúť v zmysle § 214 ods. 3 Obchodného zákonníka v dodatočnej primeranej lehote od 17.01.2019 do 17.02.2019 (inak budú Vaše DPL vyhlásené za neplatné), v utorok a stredu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. v sídle družstva (administratívna budova, miestnosť č.7 na poschodí ) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca s úradne overeným podpisom podielnika (vzor plnej moci na vyžiadanie zašleme e-mailom). Podmienkou je donesenie originálu pôvodne vydaných DPL z roku 2012 a preukázanie sa platným dokladom totožnosti.


Pokiaľ ani túto dodatočnú primeranú lehotu na výmenu a vyzdvihnutie DPL podielnici nedodržia, bude družstvo ako emitent cenných papierov primerane postupovať podľa §214 ods. 3, ods. 4 a ods.5 Obchodného zákonníka t.j. DPL budú vyhlásené za neplatné a družstvo vydá za tieto DPL nové DPL, ktoré bez zbytočného odkladu predá a vyťažok z predaja po započítaní pohľadávok družstva, ktoré vznikli v súvislosti s vyhlásením DPL za neplatné a ich predajom, družstvo bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe alebo uloží do úschovy.


Pokiaľ maju podielnici pochybnosti, ako postupovať, napr. pri zmene trvalého bydliska, resp. v prípade dedenia a pod., treba požiadať čím skôr o informácie: telefonicky - v utorok a stredu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. - tel.: 00421 903 720 144 alebo kedykoľvek e-mailom - sekretariat@pdpcecejovce.sk.